Kinek nyújtunk segítséget?

A Harmónia Integrált Szociális Intézmény Bács-Kiskun Vármegye a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által fenntartott szociális intézmény.

A rehabilitációs szemléletű integrált intézményben szenvedély betegek, fogyatékossággal élő személyek, időskorúak, valamint azon 18. életévüket betöltött beteg személyek, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban nem képesek gondoskodni szociális ellátását végezzük, ápolást, gondozást nyújtó intézményben, átmeneti otthonban, rehabilitációs célú lakóotthonban, ápoló-gondozó célú lakóotthonban és nappali ellátás keretében.

Ápolást, gondozást nyújtó intézményi elhelyezés során teljes körű ellátást biztosítunk, mely magába foglalja a lakhatást, a napi legalább háromszori étkezést, az egészségügyi ellátást, a mentálhigiénés ellátást, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátást.

Alapvető feladatunknak tekintjük a gondozás, ápolás mellett az eredményes rehabilitációt, ennek érdekében kiemelt figyelmet fordítunk:

-Önálló életvezetési képességek helyreállítására, készségek fejlesztésére,

-Szociális kompetencia-, személyiség fejlesztésére, családi kapcsolatok erősítésére,

-Re-szocializációs, re-integrációs folyamat segítésére,

-Szabadidő, sport, kulturális és közösségi programokon való részvétel iránti igény kialakítására.

Az intézményi ellátásban jelentős szerepet töltenek be az idő strukturálását, a szabadidő hasznos eltöltését biztosító foglalkozások, foglalkoztatás megszervezése, melyek célja az egyéni készségek, képességek szinten tartása, fejlesztése, a pozitív megerősítés.

Ennek formái:

-Szocioterápiás foglalkozások: munkaterápia, terápiás és készség- fejlesztő foglalkozás, képzési célú foglalkozás.

-Munkavállalói jogviszony keretében szociális foglalkoztatás, ezen belül munka-rehabilitáció és fejlesztő- felkészítő foglalkoztatás: mezőgazdasági tevékenység, intézmény környezetében végzett kisegítő jellegű feladatok, kreatív tevékenység, stb.

Az intézmény ellátási területe Bács-Kiskun vármegye, a szenvedélybetegek Nappali Ellátása esetében Tabdi, Kaskantyú, Kiskőrös, Csengőd.

Intézményi ellátás igénybevételének módja

Az intézmény szolgáltatásainak igénybevétele önkéntes alapon, szóban vagy írásban megfogalmazott kérelem (9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet alapján, (itt letölthető), és az alábbiakban felsorolásra kerülő mellékletek megküldése, vagy személyes átadása után elvégzett előgondozás eredménye alapján történik.

Felvételi kérelem mellé csatolandó dokumentumok

Az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (továbbiakban: Szt.) 115./A §-a vagy a fenntartó döntése alapján térítésmentesen biztosítandó ellátások kivételével valamennyi személyes gondoskodási forma esetén a kérelem előterjesztésekor be kell nyújtani a melléklet szerinti jövedelemnyilatkozatot (itt letölthető).

Tartós bentlakásos ellátás esetén - a Szt. 117./B §-a szerinti vállalás kivételével („Az ellátást igénylő, az ellátott vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését”) - a kérelem előterjesztésekor be kell nyújtani a melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot (itt letölthető). A vagyonnyilatkozat 3. „Ingatlanvagyon” pontját rehabilitációs intézmény és rehabilitációs célú lakóotthon esetén nem kell kitölteni.

Idősek, fogyatékosok és demens személyek nappali ellátása, továbbá bentlakásos intézmény (az éjjeli menedékhely kivételével) esetén a kérelem előterjesztésekor csatolni kell a melléklet szerinti orvosi igazolást (itt letölthető) vagy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás ideje alatt, illetve annak megszűnését követő 30 napon belül történő igénylésnél a kórházi zárójelentést.

Az azonosításához szükséges, érvényes személyes iratok fénymásolata (személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, TAJ kártya, adókártya).

Amennyiben rendelkezik: gondnokságot elrendelő bírósági ítélet.

A felsoroltak mellett

Szenvedélybetegek ellátása esetén: 3 hónapnál nem régebbi, a területileg illetékes fekvőbeteg gyógyintézet pszichiátriai osztályának vagy pszichiátriai gondozó addiktológusának, ennek hiányában a területileg illetékes pszichiátriai osztály vagy gondozó pszichiáter szakorvosának szakvéleménye, mely tartalmazza a „Harmónia” Integrált Szociális Intézmény szenvedélybetegek otthonába történő felvételre vonatkozó javaslatot.

Fogyatékos személyek ellátása esetén: fogyatékosságát alátámasztó dokumentumok, rendelkezésére álló gyógypedagógiai dokumentáció (pl.: IQ teszt, PAC teszt, igényszint vizsgálat stb.) valamint a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (vagy annak jogelődje) Szakértői Bizottságának I. fokú szakvéleménye és/vagy az egészségi állapotát igazoló bármely szakértői vélemény, határozat.

Időskorú ellátás esetén: gondozási szükséglet megítélését szolgáló, rendelkezésre álló leletek, zárójelentések, szakvélemények másolatát

Az ellátást igénylő személynek lehetőség van intézményünk meglátogatására, próbabentlakásra is, annak érdekében, hogy könnyebbé váljon a felvételi kérelem beadására vonatkozó döntés. Gyakran az előgondozás – időpont egyeztetés után – az intézményben történő látogatás alkalmával történik meg.

Előgondozás a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről 4. §9 a értelmében (1) Az előgondozás keretében az állami fenntartású intézménynél az intézményvezető vagy az általa megbízott személy, egyházi és nem állami fenntartású intézménynél a megállapodás megkötésére feljogosított személy vagy az intézményfenntartó által megbízott más személy (a továbbiakban együtt: előgondozást végző személy) tájékozódik az intézményi ellátást igénybe vevő életkörülményeiről, egészségi állapotáról, szociális helyzetéről a megfelelő, személyre szabott szolgáltatás biztosítása érdekében, továbbá felkészíti az ellátást igénybe vevőt az intézményi elhelyezésre.

Az előgondozás eljárásrendje az intézményben

A kérelem beérkezését követően, előzetes kiértesítés után az ellátást kérelmező személyt otthonában (tartózkodási helyén) intézményünk munkatársa/i és esetenként egy mentor (ellátotti jogviszonyban lévő személy) meglátogatják előgondozás céljából.

Az előgondozás keretében, az intézményi elhelyezést megelőzően tájékozódunk az ellátást igénylő életkörülményeiről, egészségi állapotáról, szociális helyzetéről a megfelelő személyre szabott ellátás biztosításának előkészítése érdekében, egyben felkészítjük az ellátást igénybevevőt az intézményi felvételre.

Az előgondozás során

-Az elhelyezést igénylőt megismerjük, megállapítjuk, hogy állapotának és szükségleteinek megfelel-e az intézményünk szolgáltatása.

-Vizsgáljuk, hogy az ellátást kérelmező életkora, egészségi állapota, valamint szociális helyzete alapján jogosult-e az igényelt ellátásra.

-Tájékoztatást adunk az intézményi ellátás feltételeiről, az általunk nyújtott szolgáltatásokról, házirendben foglaltakról.

-Egyéni igény alapján lehetőséget kínálunk az előgondozás időszakában az intézmény meglátogatására.

-Megtörténik a rehabilitációs alkalmasság előzetes felmérése.

-Fogyatékos személyek ápoló gondozó otthonába történő felvétel alapfeltétele, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakértői bizottsága által elvégzett előzetes alapvizsgálat, mely alapján kiállításra kerül a jogviszony létesítést megalapozó szakvélemény. A vizsgálat elindításához szükséges formanyomtatványt: (KÉRELEM ÉS ADATLAP - fogyatékos személyek otthonában, illetve ápoló-gondozó célú lakóotthonban történő elhelyezésre kerülő nagykorú fogyatékos személyek alapvizsgálatához és felülvizsgálatához) (itt letölthető) előgondozás során intézményünk munkatársa átadja az ellátást igénylő részére, melyet háziorvosa kitöltése és az igénylő vagy törvényes képviselője aláírása után intézményünk címére kell megküldeni.

-Olyan információkat szerzünk, amelyek lehetővé teszik intézményünkben a szolgáltatást végző dolgozók, valamint az ellátotti közösség felkészítését, az új ellátást igénybevevő fogadására, beilleszkedés zavartalan biztosítása érdekében.

-Az előgondozás során az igénylőt tájékoztatjuk az intézményi ellátás feltételeiről, az általunk nyújtott szolgáltatásokról, a házirendben foglaltakról, az intézményi térítési díjfizetéséről, az előgondozás tapasztalatairól.

Sikeres előgondozás és szabad férőhely esetén értesítést küldünk a beköltözés időpontjáról.

Az Intézmény szolgáltatásait igénybevevők személyi térítési díjat fizetnek, melynek havi összegét az intézmény igazgatója állapítja meg, illetve évente 1 alkalommal felülvizsgálja.

A soron kívüli elhelyezés szabályai

A soron kívüli ellátás biztosítását különösen az alapozza meg, ha az igénybe vevő:

-önmaga ellátására teljesen képtelen és nincs olyan hozzátartozója, aki ellátásáról gondoskodna, és ellátása más egészségügyi vagy szociális szolgáltatás biztosításával sem oldható meg,

-a háziorvos, kezelőorvos szakvéleménye szerint soron kívüli elhelyezése indokolt,

-szociális helyzetében, egészségi állapotában olyan kedvezőtlen változás következett be, amely miatt soron kívüli elhelyezése vált szükségessé,

-kapcsolata vele együtt élő hozzátartozójával, eltartójával helyrehozhatatlanul megromlott, és a további együttélés életét, testi épségét veszélyezteti.

A soron kívüli elhelyezés iránti igény sorrendben megelőzi a többi kérelmet. Ha ilyen elhelyezési igény merül fel, az igazgató dönt a soron kívüliség fennállásáról.

Ha valamennyi soron kívüli elhelyezési igény nem teljesíthető, az intézményvezető haladéktalanul intézkedik az előgondozás lefolytatásáról, majd dönt a jogosultak elhelyezési sorrendjéről.

Nem teljesíthető soron kívüli elhelyezési igény azon igénybe vevő férőhelyére, aki a férőhely elfoglalásának időpontjáról már értesítést kapott.

Soron kívüli elhelyezést az intézményben rendelkezésre álló férőhelyeken felül is lehet biztosítani, figyelemmel az Szt. 92/K. § (5) bekezdésében megállapított korlátra.

Weboldalunkon sütiket használunk

A harmoniaotthon.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.